Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
02/04/2019 01:05
Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác

Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác

4.1. Hoạt động chữ thập đỏ về hiến máu nhân đạo: Là hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ chữa bệnh, bao gồm:

a) Tuyên truyền, vận động hiến máu;

b) Tổ chức lực lượng, cơ sở hiến máu;

c) Tổ chức hiến máu;

d) Tiếp nhận máu, sản phẩm máu từ tổ chức, cá nhân;

đ) Phối hợp với ngành y tế trong việc xét nghiệm, bảo quản đúng quy trình kỹ thuật máu và sản phẩm máu.

4.2. Hoạt động chữ thập đỏ về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác: Là hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích nhân đạo của việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.