- Địa chỉ: Số 34 - Đường Lý Tự Trọng - Thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch: Trần Thị Thu Hằng

- Điện thoại: 02393.845.466  -  0963. 225.571 - 0948.676.071

- Số TK: 3709211002497 - Ngân hàng nông nghiệp Hà Tĩnh.  

 

- Email: chuthapdoth@gmail.com

- Website: chuthapdo.thachha.gov.vn