Tấm gương dũng cảm
17/04/2019 08:20
Tấm gương dũng cảm

Đồng Chí Trần Việt Hà - BTV HU- PBT- Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà trao giấy khen cho em Nguyễn Văn Chương học sinh lớp 5 trường TH Thạch Xuân đã dũng cảm cứu sông 2 em nhỏ bị đuối nước